34_vauban_v2.jpg
 Vauban, mine graphite 20x20cm 2018   DHERMY CAMARET GALERIE VIZION 
34_plis.jpg
 Plis, mine graphite 21x65cm 2017   DHERMY CAMARET GALERIE VIZION 
34_copernicus.jpg
 Copernicus, mine graphite 150x150cm   DHERMY CAMARET GALERIE VIZION 
34_drawing-1.jpg
 Yogi, encre 40x58cm   DHERMY CAMARET GALERIE VIZION 
34_drawing-2.jpg
 Yogi, détail, encre 40x58cm   DHERMY CAMARET GALERIE VIZION 
34_drawing-3.jpg
 Yogi, détail, encre 40x58cm   DHERMY CAMARET GALERIE VIZION